Statistiche Web

Politica 19-12-2017

No a s'indipendèntzia ma su domìniu .srd ddu bolemus

Sa Sardigna bolet comporare su dominiu web .srd. Sa Giunta regionale at cumentzadu s'iter pro otènnere sa propiedade.

No tenimus s'indipendèntzia polìtica dae s'Itàlia però bolemus unu domìniu web totu nostru. Sa Sardigna at avantzadu una proposta pro otènnere su domìniu internet de primu livellu ca terminat cun .srd comente sos istados indipendentes. Sa punna est cussa de comunicare a manera pùblica, e ùnica, sa figura de sa Sardigna in su mundu digitale.

S'assessore a sos Afares Generale Filippo Spanu at otènnidu s'ok dae sa Giunta regionale e isse at naradu ca intro de ses meses sa propiedade de su domìniu .rsd at a èssere comporada. Sa rechesta de àere unu domìniu .rsd fiat istada introduita in su mese de martzu cun d'unu emendamentu de su consigieri Paolo Zedda a sa lege finantziaria. In cudda ocasione fiat istadu aprovadu unu isborsamentu de 20 milla èuros.

A.D
Ultimo aggiornamento: 19-12-2017 09:30


Cronaca 10-12-2018

Tratta di esseri umani e prostituzione, bloccato un traffico illegale

Cronaca 10-12-2018

Quartu Sant'Elena. Armato di coltello rapina un bar in centro

Cronaca 10-12-2018

Sestu. Finti Poliziotti in azione

Spettacolo e Cultura 10-12-2018

Carbonia. L’80mo compleanno della città sarda, fondata nel 1938.